top of page

Vaktsiinid ja autism

Kõigepealt vaata ära lühike dokumentaalfilm vaktsiinide ja autismi seose uuringute ajaloost. Eestikeelsed subtiitrid, kestab 24 min.

Vaktsiinid ja autism cover pilt.PNG

Ametlikult ei ole kunagi kinnitatud, et vaktsiinid võivad põhjustada autismi

Seda lehekülge tuleb alustada teatega, et ametlikult ei ole kunagi kinnitatud, et vaktsiinid võivad põhjustada autismi. Ka seos autismi ja vaktsiinide vahel on ametlikult aktsepteerimata kuigi seda kinnitavad mitmed uurimustööd. Leheküljel toodud info aitab aru saada vastuargumentidest ametlikule käsitlusele.

 

Teadusuuringud kinnitavad seoses olemist, kuid mitte kindlat põhjuslikku seost.

Vaktsiinide ja autismi seostele viitab hulk teadusuuringuid. Iga teadusuuring on nagu väike pusletükike suures pildis, mis tänaseks on veel kokku panemata. Põhjuslikku seost autismi ja vaktsiinide vahel ei ole teadusuuringutes üheselt kinnitatud, kuid on leitud mitmeid seoseid ning on aru saadud, et vaktsiinid mängivad kindlat rolli autismi tekkes. 

Siit leiad interneti kogumiku teadustöödest autismi ja vaktsiinide seosest. Vt. 157 Research Papers Supporting the Vaccine/Autism Link

Ja siin on kokkuvõtted 22 uurimistööst, mis tõendavad, et vaktsiinid ja autismi järsk kasv, on omavahel seotud ning siin on analüüs erinevatest teadustöödest, kuidas vaktsiinid võivad autismi tekitada ja siin analüüs teadustöödest vaktsiinireaktsioonide kohta.  Jõudumööda lisame lehele selliste teadustööde kokkuvõtted. 

Kahjuks küll ei ole mehhanismi, millega uurijad saaksid kõik need uuringutulemused kokku võtta ja tervikpilt kokku panna. Ühelt poolt pole olemas asutust või organisatsiooni, mis kutsuks kõik need teadlased piltlikult ühte ruumi, et olukord üheselt sõnastada ja lahendusi välja mõelda. Ja teiselt poolt kardavad teadlased kaotada oma finanteerimisallikat või saada sildistatud nagu Wakefield. See on oluliselt takistanud autismiuuringute arengut.

Paljud pered usuvad, et just vaktsiin on nende lapse autismis süüdi

Põhjus, miks pered nii usuvad, peitub ajalises kokkulangevuses vaktsiini tegemise ja taandarengu algusega. Pole üllatav, et pered just vaktsiini süüdistavad kui laps sündis terve ja normaalsena, tal olid olemas kõik ealised arengu verstapostid ning vahetult pärast vaktsiini saamist hakkas kõik taandarenema ning kujunes välja autism koos eluaegse ajukahjustusega. Samuti leiavad paljud, et autismi plahvatusliku leviku algus Eestis ja lääne vaktsiinide kasutuselevõtt 90-datel, on põhjuslikus seoses.

Vt. kolme Eesti ema jutustust 22.11.2017 Pealtnägija saates, kuidas nende lapsel kujunes välja autism pärast vaktsiinide saamist.

Sarnaseid juhtumeid on üle maailma. Vaata Porter Bridges juhtumi kajastust USA-s. 

KOHTUOTSUS 27.06.2018:   101 miljoni dollari suurune kahjutasu eluaegseteks ravikuludeks pärast vaktsiine tekkinud entsefalopaatiale (mis on autismi nimetus USA-s). Kohtuotsuse lõpus on muljetavaldav tulevaste kulude tabel. Eestis kannab kõik need kulud enamasti perekond.

https://www.mctlawyers.com/vaccine-cases/vaccine-case-results/16-119V-MeaslesMumpsRubella(MMR)-Encephalopathy.pdf 

 

KOHTUOTSUS 19.05.2011:   61 miljoni dollari suurune kahjutasu eluaegseteks ravikuludeks pärast vaktsiine tekkinud entsefalopaatiale (autismile)

https://www.mctlawyers.com/vaccine-cases/redacted-vaccine-decision-SM-v-HHS-and-payment-schedule.pdf

KOHTUOTSUS 19.12.2018:   1,3 miljoni dollari suurune kahjutasu eluaegseteks ravikuludeks pärast vaktsiine tekkinud entsefalopaatiale  (autismile)

https://www.mctlawyers.com/vaccine-cases/vaccine-case-results/17-185V-DTaP-Encephalopathy.pdf

Ametlikult ei ole kunagi kinnitatud, et vaktsiinid võivad põhjustada autismi 

Ometi makstakse USA-s suuri kompensatsioone vaktsiinijärgse autismi puhul

Teadusuuringud kinnitavad seoses olemist, kuid mitte põhjuslikku seost.

Paljud pered usuvad, et just vaktsiin on nende lapse autismis süüdi, sest otsene seos on ilmne

Mida ütlevad teadusuuringud autismi ja vaktsiini seoste kohta?

Lühidalt: 

  • Autistide ajus on kordades suurem kogus alumiiniumi kui oleks ohutu

  • Autismi esinemissagedus sõltub vaktsineerimiskavast ja vaktsineerituse astmest riigis

  • Tegemist on autoimmuunse ajupõletikuga

  • Autistidel on suurenenud tundlikkus elavhõbedale ning on hulk tõendeid, et elavhõbe vaktsiinides on paljude autismi juhtude põhjuseks

  • Autism on seotud vaktsiinide poolt tekitatud vigadega immuunsüsteemis

  • Autismil on seos tsingi puudusega

1. AUTISMI TEKKES MÄNGIB ROLLI VAKTSIINIDEGA SAADAV ALUMIINIUM

1.1. Autistlike inimeste ajus on alumiiniumi sisaldus 10 korda lubatust kõrgem ning seda leidub kõikides aju osades. Töös öeldakse "Need on suurimad kogused, mida inimajust on seni leitud." Excley grupp on varasemalt teinud sarnaseid analüüse üle 100 inimese ajust, millele tuginedes peavad nad ohutuks ehk ebaoluliseks koguseks vähem kui 1 μg/g dry wt, oluliseks koguseks 2 ning patoloogiliselt oluliseks koguseks 3 μg/g dry wt. Autistide aju suurimaks koguseks mõõdeti 22 μg/g dry wt.

"Aluminium in brain tissue in autism"   

Matthew MoldDorcas UmarAndrew KingChristopher Exley, 2018

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763

Eestikeelsete subtiitritega 5 min videos räägib uurimistöö üks autoritest Chris Exley  alumiiniumi ja autismi seosest. Exley  on pühendanud 30 aastat oma elust alumiiniumi uurimisele.

 

Eesti lastele on esimeseks eluaastaks  süstitud 2460 mcg alumiiniumi!

Vaata, millised lastevaktsiinid sisaldavad alumiiniumi siit.   

Loe veel kokkuvõtteid uurimistöödest autismi ja vaktsiinides sisalduva alumiiniumi seostest:  https://madisonarealymesupportgroup.com/2017/09/19/autism-aluminum-adjuvant-link-corroborated/

1.2. Alumiinium kui tugevalt neurotoksiline metall ja  kõige sagedamini kasutatav vaktsiini abiaine, võib olla oluline kaasaaitav tegur autismi spektrihäirete (ASD) levimusele läänemaailmas.  Eelkõige me näitame, et korrelatsioon ASD ja Al abiainete vahel  näib olevat kõige kõrgem 3-4-kuuste vanuserühmades.

Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? (2011)

Lucija Tomljenovic, Christopher A. Shaw

http://omsj.org/reports/tomljenovic%202011.pdf

1.3. Alumiiniumi süstimine tekitab ajus võtmetähtsusega põletiku tegureid.  Meessoost hiired olid tundlikumad alumiiniumi neuroinflammatoorse toime suhtes. Kõige rohkem kahjustatud olid isaste ajude ostmikusagarad. Otsmikusagar osaleb emotsionaalsetes ja sotsiaalsetes funktsioonides, mis on autismiga häiritud.

(Vt artiklit: Uus Kanada uuring, mis kinnitab seost alumiinium adjuvandi ja autismi vahel.)

Detsember 2017 - Journal of Inorganic Biochemistry (Anorgaanilise biokeemia ajakiri)

"Subcutaneous injections of aluminum at vaccine adjuvant levels activate innate immune genes in mouse brain that are homologous with biomarkers of autism." 

 Dan Lia,  Lucija TomljenovicaYongling Lia,  Christopher A. Shaw,

Received 22 January 2017, Revised 30 August 2017, Accepted 31 August 2017, Available online 5 September 2017

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013417300417

 

1.4. Hilli kriteeriumide rakendamine nende andmete suhtes näitab, et korrelatsioon vaktsiinides sisalduva alumiiniumi ja autismi vahel võib olla põhjuslik.

Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? (2011)

Tomljenovic LShaw C

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099159

Loe veel  teadustööde kokkuvõtteid vaktsiinides sisalduva alumiiniumi kohta siit. 

2. AUTISMI TEKKES MÄNGIB ROLLI KAS JA KUI PALJU VAKTSIINE ON TEHTUD

2.1. Vastsündinud poistel, kes said B-hepatiidi vaktsiini, on kolmekordne risk saada autism, võrreldes nende vaktsineerimata eakaaslastega.  Uuriti 3-17 aastaste poiste tervisekaarte, kes olid sündinud enne 1999 aastat. 

"Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997-2002." 

Gallagher CMGoodman MS. Stony Brook University Medical Center, NY.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170

2.2. Raseduse esimesel trimestril gripivaktsiini saanud emade lastel on 25% suurem autimisoht kui neil, kes gripivaktsiini ei teinud

Association Between Influenza Infection and Vaccination During Pregnancy and Risk of Autism Spectrum Disorder.    Zerbo OQian YYoshida CFireman BHKlein NPCroen LA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27893896

2.3. Autisminäitajad kahanevad kui vaktsineeritusega hõlmatus kahaneb. Peale Andrew Wakefieldi avaldust MMR vaktsiini ohtlikkuse kohta 1998 aastal langes vaktsineerimisega hõlmatuse tase Norras, Rootsis ja UK-s, mis hakkas taastuma 2001 ja taastus lõpuks 2004 aastaks. Autismi haigestunute arv kahanes samal perioodil ning taastus koos vaktsineerituse astmega. 

  Töö autorid järeldavad: " "Wakefieldi hirm" on loonud loomuliku eksperimendi, mis võib näidata põhjuslikku seost loote rakuliinist valmistatud vaktsiinide ja autismi spektrihäirete levimuse vahel."

"Epidemiologic and Molecular Relationship Between Vaccine Manufacture and Autism Spectrum Disorder Prevalence." (2015)

Deisher TADoan NVKoyama KBwabye S

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26103708/

2.4. Leiti positiivne ja statistiliselt oluline suhe: mida suurem on vaktsineerimist saavate laste osakaal, seda suurem on autismi ja kõnepuuete levimus. Vaktsineerimise suurenemine 1% võrra oli seotud täiendava 680 autistliku või kõnepuudega lapsega. Tulemused näitavad, et kuigi elavhõbe on paljudest vaktsiinidest eemaldatud, võivad teised süüdlased siduda vaktsiinid autismiga.

A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population. (2011)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535

2.5. Autismi järsk tõus on seotud loote rakuliine sisaldavate vaktsiinide sisseviimisega laste immuniseerimiskavva.

Autismi levikut alates 1979 aastast uurinud teadlased kirjutavad epidemioloogia ajakirjas oma uurimustöö kokkuvõttes niimoodi:

"Muutuse aastad autistlike häirete esinemissageduse järsus tõusus langevad kokku nende vaktsiinide sisseviimisega laste vaktsiinirežiimi, mis on valmistatud loote rakuliinidest ja mis seetõttu sisaldavad loote inimkoe ja  retroviiruse saasteaineid. Seda mustrit korrati USAs, Ühendkuningriigis, Lääne-Austraalias ja Taanis. Seega on kasvav autistliku häire levimus otseselt seotud inimese loote rakke kasutades toodetud vaktsiinidega. Suurenenud isapoolne vanus ja DSM-i muudatused ei olnud seotud autistliku häire suurenemise levimusega."

Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 1979 (2014)

Theresa A. Deisher*​, Ngoc V. Doan​, Angelica Omaiye, Kumiko Koyama​, Sarah Bwabye 

https://academicjournals.org/journal/JPHE/article-abstract/C98151247042

https://doi.org/10.5897/JPHE2014.0649

2.6. Teadlaste poolt kogutud teaduslike tõendite hulk näitab selgelt, et autism avaldub pärast vaktsineerimist ja on kõige tihedamalt seotud MMR-vaktsineerimisega lõppeva vaktsiinide ajakavaga. On vaieldamatu fakt, et vaktsiinid pärsivad looduslikku immuunfunktsiooni. Vaktsiiniga seotud kõrvaltoimete ravikulud võivad nüüd olla palju suuremad kui haigused, mille vastu vaktsiinid kaitsevad.

What is regressive autism and why does it occur? Is it the consequence of multi-systemic dysfunction affecting the elimination of heavy metals and the ability to regulate neural temperature? (2009)

Graham E. Ewing

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/

2.7. Hüpotees: konjugeeritud vaktsiinid võivad eelsoodustada lapsi autismispektri häirete tekkeks.

Hypothesis: conjugate vaccines may predispose children to autism spectrum disorders (2011)

Richmand B

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993250

ja

Conjugate vaccines and autism (2011)

Rose NR kommentaar eelolevale tööle

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907498

2.8. Reesus negatiivsetel naistel, kes said thimerosaali sisaldavat immuunglobuliini, oli statistiliselt oluliselt suurem osakaal autistlikke lapsi. Autislikel lastel oli 2,3 korda rohkem Rh negatiivseid emasid kui võrdgrupis.

A prospective study of thimerosal-containing Rho(D)-immune globulin administration as a risk factor for autistic disorders (2007)

Geier DGeier M.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17674242

3. AUTISMI NÄOL ON TEGEMIST AJUPÕLETIKUGA, MILLE TEKKIMINE ON SEOTUD VAKTSIINIDEGA

3.1. Autismi puhul ei ole tegu geneetikaga vaid kestva autoimmuunse aju põletikuga.  Uuriti 7 autisti ajukude (külmutatud lahkamismaterjali) ja 6 elava patsiendi pea- ja seljaaju vedelikku. "Töö demonstreerib akuutset neuroinflammatoorset (närvipõletikulist) protsessi autistlike patsientide ajukoores, valge aines ja eriti väikeajus."

 See 2005 aastal tehtud töö oli esimene kindel tõendusmaterjal, et autismi puhul on tegemist põletikuga.

"Neuroglial activation and neuroinflammation in the brain of patients with autism." (2005)

Vargas DLNascimbene CKrishnan CZimmerman AWPardo CA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15546155

3.2. Autismisarnase käitumise tekkes on oluline Interleukin 6, mida toodab immuunsüsteem põletikulises protsessis.  Uurijad aktiveerisid tiinete hiirte immuunsüsteemi süstides neile IL6 ühe korra ja leidsid, et nende järglased käitusid sarnaselt autismiga. Töös on esimest korda välja toodud, et Homo sapiensi geen Interleukin 6 ehk IL6  mängib olulist rolli sellise ajupõletiku tekkes, mis omakorda viib autismisarnase käitumiseni. ( IL6 toodetakse T-rakkude ja makrofaagide poolt, et aktiveerida immuunvastust, näiteks nakkuse ja trauma korral, kuid eriti põletuste ja teiste kudede kahjustuste puhul, mis viib põletikuni. Protsess aitab kudedel terveneda. ) 

  Töö näitas, et hiirtel, kelle ajus oli ülemäärane kogus IL6, tekkisid autistlikud jooned: vähenenud kognitiivne võimekus, õppimisraskused, ebanormaalne ärevus, kohanemisraskused, vähenenud sotsiaalne lävimine jm.

"Maternal Immune Activation Alters Fetal Brain Development through Interleukin-6"  (2007)

Smith SELi JGarbett KMirnics KPatterson PH

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17913903 (abstrakt)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2387067/  (täistekst)

Ülemäärase Interleukin 6 leidumisest ajus ja selle rollist põletikus, leiab veel mitmeid uurimistöid:

Brain IL-6 elevation causes neuronal circuitry imbalances and mediates autism-like behaviors (2012)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22326556 (abstrakt)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443912000233 (täistekst)

3.3. Alumiinium kutsub esile ajupõletiku Marokko toksikoloogia professor Mosaad Abdel-Wahhab leidis oma uurimistöös, et rottide ajus, kellele anti alumiiniumi, oli neli (4) korda rohkem IL6 valku. Töö tõendas, et alumiinium kutsub ajus esile ajupõletiku. 

Töö tõstatas küsimuse, et kas vaktsiinidega sissesüstitav alumiinium jõuab ajusse?

3.4. Vaktsiinides olev alumiinium jõuab ajusse. 2015 aastal tõestas prantsuse teadlane Dr. Romain Gherardi, kes on kirjutanud raamatu "Toxic story", et vaktsiinides olev alumiinium tõepoolest jõuab ajusse. Uurimistöös süstiti vaktsiinides olevat abiainet (alumiinium hüdroksiidi) lihasesse ja jälgiti alumiiniumi teekonda kehas helendavate nanokrostallide abiga. Leiti, et alumiinium voolab läbi lümfisõlmede ja põrna ning ladestub maksas ja ajus. Alumiiniumi ladestumine toimub isegi veel aasta hiljem.

  See töö tõstatas järgmise küsimuse, et kui palju alumiiniumi ajusse jõuab, millele vastas Exley oma 2017 uurimistööga (vt punkti nr 1).

Fluorescent nanodiamonds as a relevant tag for the assessment of alum adjuvant particle biodisposition. (2015)

Eidi HDavid MOCrépeaux GHenry LJoshi VBerger MHSennour MCadusseau JGherardi RKCurmi PA.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26082187

3.5. Autism võib olla ajupõletiku tagajärg. "Dokumenteeritud autismi põhjused hõlmavad geneetilisi mutatsioone ja/või deletsioone, viirusinfektsioone ja vaktsineerimise järgset entsefaliiti. Seetõttu on autism geneetiliste defektide ja/või ajupõletiku tagajärg. Põletiku põhjuseks võib olla puudulik platsenta, ebaküps hematoentsefaalbarjäär, ema immuunvastus raseduse ajal esinevale nakkusele, enneaegne sünnitus, lapse entsefaliit pärast sündi või toksiline keskkond."

Theoretical aspects of autism: causes--a review (2011)

Ratajczak HV

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21299355

3.6. Autismi spektrihäirete (ASD) juhtude hoolikas läbivaatamine tõi välja hulga sündmusi, mis viitavad immuno-ekstsito-toksilisele mehhanismile. See mehhanism selgitab omavahelist seost suure vaktsineerimise ning vaktsiinides kasutatavate alumiiniumi ja etüülelavhõbeda vahel ning toiduallergiate, soole düsbioosi ja areneva aju ebanormaalse arengu vahel.

A possible central mechanism in autism spectrum disorders, part 1 (2008)

Blaylock RL

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19043938

3.7. Neuroinflammatsioon (sealhulgas mikroglioos ja astroglioos) ilmneb autistide ajukoes lapsepõlvest kuni täiskasvanueani.

Large brains in autism: the challenge of pervasive abnormality (2005)

Herbert MR

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16151044

3.8. Autism võib olla autoimmuunne häire.

Uurides surmajärgselt autistlike inimeste ajukudet, leiti perivaskulaarsed lümfotsüütide mansetid, mis varem olid autismiga seostamata ja mis on üldtuntud kroonilise põletiku näitaja. Aju lümfotsüütide mansetid on viirusnakkuste või autoimmuunsete häirete märguanded.
Teises katsekomplektis määras Andersoni meeskond, et perivaskulaarsed mansetid koosnesid tapja T-rakkudest, immuunrakkude alamhulgast, mis vastutab kahjustatud, nakatunud või vähirakkude või normaalsete rakkude ründamise ja tapmise eest autoimmuunhaiguste korral. Kuna aju nakatavad teadaolevad viirused puuduvad, näitas nende kudesid ründavate immuunrakkude olemasolu autistlikes ajudes ühte kahest stsenaariumist, selgitas Anderson. T-rakud reageerivad normaalselt patogeenile nagu viirus või reageerivad normaalsele koele ebaharilikult – mis on autoimmuunhäire määratlus.
“Selle uue uurimistööga ei ole me põhjuslikku seost tõestanud, kuid see on üks vihje, mis toetab ideed, et autism võib olla autoimmuunne häire, nagu arvatakse olevat hulgiskleroos,” ütles Anderson.

T lymphocytes and cytotoxic astrocyte blebs correlate across autism brains

Marcello M. DiStasio MD, PhD , Ikue Nagakura PhD , Monica J. Nadler PhD, Matthew P. Anderson MD, PhD

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ana.25610

Artikkel:  Study: First evidence of immune response targeting brain cells in autism

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-10/bidm-sfe101719.php

 

3.9. Immuunsüsteemil on roll autismi kujunemisel. Rolli mängib  kahjustatud  immuunregulatsioon varases elu alguses.

The Role of the Immune System in Autism Spectrum Disorder

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5143489/

4. ELAVHÕBE VAKTSIINIDES ON PALJUDE AUTISMI JUHTUDE PÕHJUSEKS  

4.1. ASD patsientide B-rakkudel esineb tiomersaali ülitundlikkus.

B-Lymphocytes from a Population of Children with Autism Spectrum Disorder and Their Unaffected Siblings Exhibit Hypersensitivity to Thimerosal.  (2013)

Martyn A. Sharpe, Taylor L. Gist, and David S. Baskin

https://www.hindawi.com/journals/jt/2013/801517/

4.2. Iga 1000 lb (1 nael = 454 grammi) keskkonnas vallapäästetud elavhõbeda kohta suureneb eripedagoogiliste teenuste osatähtsus 43% ja autismi näitaja 61% . Teadlased rõhutasid, et elavhõbeda keskkonnamõjude ja arenguhäirete, nagu autism, seoste osas on vaja täiendavaid uuringuid.

Environmental mercury release, special education rates, and autism disorder: an ecological study of Texas. (2006)

Palmer RFBlanchard SStein ZMandell DMiller C

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16338635

4.3. Thimerosaali sisaldav DTaP vaktsiin suurendab oluliselt autismi riski võrreldes seda mitte sisaldava DTaP vaktsiiniga. 

A two-phase study evaluating the relationship between Thimerosal-containing vaccine administration and the risk for an autism spectrum disorder diagnosis in the United States (2013)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3878266/

4.4. Thimerosaal vaktsiinides suurendab autismi riski 7,6 korda. 

Methodological issues and evidence of malfeasance in research purporting to show thimerosal in vaccines is safe (2014)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995277

4.5. Regressiivse autismi ja vaktsiinides sisalduva elavhõbeda koguse vahel leiti oluline annuse-vastuse suhe. Tuleb kaaluda elavhõbeda mürgitust regressiivse autismi põhjusena diferentsiaaldiagnostikas.

A case series of children with apparent mercury toxic encephalopathies manifesting with clinical symptoms of regressive autistic disorders (2007)

Geier DGeier M.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454560

4.6. Elavhõbe põhjustab immuun-, sensoorseid, neuroloogilisi, motoorseid ja käitumuslikke talitlushäireid, mis on sarnased autismispektrihäireid määratlevatele  tunnustele.

A comprehensive review of mercury provoked autism (2008)

Geier DKing PSykes LGeier M

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106436

4.7. Autism: elavhõbeda mürgituse uudne vorm. "Andmed viitavad sellele, et: (i) paljudel idiopaatilise autismi juhtumitel esineb varajane kokkupuude timerosaalis sisalduva elavhõbedaga ; (ii) seda tüüpi autismi puhul esineb senitundmatu elavhõbeda sündroom; ja (iii) geneetilised ja mittegeneetilised tegurid loovad eelsoodumuse, mille korral timerosaali kahjulikud mõjud ilmnevad ainult mõnel lapsel.

Autism: a novel form of mercury poisoning (2001)

Bernard S1, Enayati ARedwood LRoger HBinstock T.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339848

4.8. Uuring pakub täiendavat teavet ühe võimaliku mehhanismi kohta, kuidas varajane elavhõbedaga kokkupuude võib suurendada autismi riski.

Reduced levels of mercury in first baby haircuts of autistic children.

Holmes ASBlaxill MHaley B

ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12933322

4.9. Detailne ülevaade sellest, kuidas tiooli piiratud kättesaadavus, ebaharilik sulfaatkeemia ja vähenenud GSH-i reservvõimsus ASD-ga lastel võivad muuta nad rutiinse immuniseerimiskava raames manustatava timerosaali toksiliste mõjude suhtes vastuvõtlikumaks.

Thimerosal Exposure and the Role of Sulfation Chemistry and Thiol Availability in Autism (2013)

Janet K. Kern, Boyd E. HaleyDavid A. GeierLisa K. SykesPaul G. KingMark R. Geier

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774468/

4.10. Teatud kerge mitokondriaalse defektiga isikud võivad olla väga vastuvõtlikud mitokondrite spetsiifiliste toksiinide suhtes, nagu selleks on vaktsiini säilitusaine timerosaal.

B-Lymphocytes from a Population of Children with Autism Spectrum Disorder and Their Unaffected Siblings Exhibit Hypersensitivity to Thimerosal

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697751/

4.11. Lastevaktsiinides sisalduv elavhõbe on autismi teke teguriks ja autistilikel lastel on elavhõbedakoormus tavalisest suuremTöös püstitatakse hüpotees, et autism on testosterooni elavhõbeda mürgistuse vorm.

The potential importance of steroids in the treatment of autistic spectrum disorders and other disorders involving mercury toxicity (2005)

Geier MGeier D

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15780490

4.12. Autistlike laste ja nende õdede-vendade lümfotsüüdid reageerivad elavhõbedaga kokkupuutel dramaatiliselt erinevalt võrreldes kokkupuutel tsingiga.

Cultured lymphocytes from autistic children and non-autistic siblings up-regulate heat shock protein RNA in response to thimerosal challenge.

Walker SSegal JAschner M.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16870260

4.13. Käesolevas töös on esitatud kokkuvõtlikult kuidas autismi karakteristika viitab järgnevale: a) teadaolevalt põhjustab elavhõbedaga kokkupuude ASD tunnuseid; (b) ASD sümptomite ilmnemine on ajaliselt seotud immuniseerimisega; c) autismi levimuse teatatud suurenemine 1990ndatel järgneb täpselt kahe elavhõbedat sisaldava vaktsiini kasutuselevõtmisele; ja d) autistlike patsientide bioloogilistes proovides on tuvastatud kõrgendatud elavhõbeda tase. Kuna ASD võib mõjutada nüüd 150-st USA lapsest 6 ja kuna timerosaali kasutatakse endiselt paljudes toodetes kogu maailmas, on timerosaali kinnitamisel autismi patogeneesi keskkonnaagendiks oluline mõju ühiskonnale ja patsiendile.

The role of mercury in the pathogenesis of autism (2002)

Bernard SEnayati ARoger HBinstock TRedwood L

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12142947

Täistekst: https://www.nature.com/articles/4001177 

4.14. Meie tulemused näitavad, et 20 korda suurem timerosaali-elavhõbeda annus  vastsündinud hiirtele tekitab pikaajalist ja olulist häirumist aju arengus, sünaptilises funktsioonis ja endokriinsüsteemis, mis võib olla autismile sarnase käitumise põhjustaja hiirtel.

Transcriptomic analyses of neurotoxic effects in mouse brain after intermittent neonatal administration of thimerosal (2014 Hiina)

Li XQu FXie WWang FLiu HSong SChen TZhang YZhu SWang YGuo CTang T

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675092

4.15. Orgaanilise elavhõbedaga kokkupuude thimerosaali sisaldavate vaktsiinidega omab doosist sõltuvat seost ajukahjustuse ja närvisüsteemi kahjustustega 

A dose-response relationship between organic mercury exposure from thimerosal-containing vaccines and neurodevelopmental disorders (2014)

Geier DHooker BKern JKing PSykes LGeier MR

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198681

5. AUTISM ON SEOTUD VAKTSIINIDE TÕTTU TEKKINUD VIGADEGA 

IMMUUNSÜSTEEMI TOIMIMISEL 

5.1. Soovimatu antikehade vastus MMR vaktsiinile, eriti selle leetrite komponendile, võib olla seotud autismi tekkega. Töös leiti, et autistlikel lastel oli MMR vaktsiini antikehade näit oluliselt kõrgem. Ajakirjas Biomedical Sciences avaldatud uuring näitas, et autismil võib olla põhjuslik seos kesknärvisüsteemi autoimmuunsususega.  Uurijad kasutasid 125 autistliku lapse ja 92 kontrollgrupi lapse seerumiproovi. Uuringus jõuti järeldusele, et autistlikel lastel oli MMR-i suhtes ebasobiv või ebanormaalne antikehade vastus. Leiti, et autism võib olla tingitud atüüpilisest leetrite infektsioonist, mis tekitab mõnedel lastel neuroloogilisi sümptomeid. Töös pakuti, et selle viiruse allikas võib olla leetrite või MMR vaktsiin.

Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism. (2002)

Singh VK1, Lin SXNewell ENelson C.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

5.2. Oksüdatiivne stress ja metüleerimisvõime langus võib aidata kaasa autismi arengule ja kliinilisele ilminguteleOn hästi teada, et viirusnakkused ja põletikud põhjustavad oksüdatiivse stressi suurenemist. Samuti näitavad uuringud, et metallid, sh paljudes vaktsiinides leiduvad metallid, on otseselt seotud oksüdatiivse stressi suurenemisega.

Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired methylation capacity in children with autism (2004)

S Jill James, Paul Cutler, Stepan Melnyk, Stefanie Jernigan, Laurette Janak, David W Gaylor, James A Neubrander

The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 80, Issue 6, 1 December 2004, Pages 1611–1617, https://doi.org/10.1093/ajcn/80.6.1611

 

6. AUTISMIL ON SEOS TSINGI PUUDUSEGA

6.1. Autism ja tsingi puudus on omavahel seotud.

Tsink mängib kehas olulist rolli aidates üles ehitada valke ja DNA-d. 

Uuring: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnmol.2018.00405/full

Artikkel: https://www.medicalnewstoday.com/articles/323646.php

6.2. Isegi väike kogus (4 mg) lisatud tsinki päevas aitab vähendada põletikku ja kaitsta DNA-d edasisest hävingust.

Artikkel: Small increase in dietary zinc stops DNA from deteriorating

https://www.medicalnewstoday.com/articles/315070.php?iacp

Uuring: A moderate increase in dietary zinc reduces DNA strand breaks in leukocytes and alters plasma proteins without changing plasma zinc concentrations

http://www.childrenshospitaloakland.org/Uploads/Public/Documents/Media/PDF-Media/Am%20J%20Clin%20Nutr-2016-Zyba-ajcn.116.135327.pdf

Skandaal USA-s autismiuuringu tulemuste moonutamisega

USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskus CDC avaldas 2004 aastal uuringu MMR vaktsiini ja autimsi seostest pediaatria ajakirjas. See uuring lõpetas vaidluse, mille Wakefield tõstatas ning sai aluseks enamus arstide väitele, et vaktsiinid ei tekita autismi.

Kui sa lehte alustades ei vaadanud lühidokut, siis vaata see ära nüüd. Tegu on dokumentaalsaatega sellest kuidas CDC uuringu tegelikke tulemusi vaktsiini ja autismi vahelistest olulistest seostest võltsiti ja moonutati ning kuidas teadlasi vaigistati.

(Eestikeelsed subtiitrid, kestab 24 min): 

https://www.vaktsiinikahjustus.com/tode-meedias-vaktsiinid-ja-autism

Tänaseks on algse töö kohta PubMedis lisatud järgmine märge: 

"Üks autoritest, William Thompson, on nüüd paljastanud, et statistiliselt oluline teave jäeti tööst tahtlikult välja."

Commentary--Controversies surrounding mercury in vaccines: autism denial as impediment to universal immunisation.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25377033

Vaktsiinid ja autism cover pilt.PNG

 

Salastatud Simpsonwood kohtumine

elavhõbeda kahjulikkusest

 

Tänaseks on välja ilmunud salajased dokumendid, mis näitavad, et CDC oli teadlik, et thimerosaal ja alumiinium vaktsiinides tekitab ajukahjustust ning suurendab oluliselt autismi riski juba 2000 aastal. 

CDC korraldas 7.-8. juunil 2000 1,5 päeva kestnud kohtumise Simpsonwood keskuses, et pääseda kohustusest teha kohtumise dokumendid avalikuks. Kui kohtumine oleks toimunud CDC ruumides, siis kõik kohtumise dokumendid oleks kuulunud avaldamisele.  Kohtumise ingliskeelset protokolli saad lugeda SIIN

   

Kohtumisel arutati CDC töötaja Dr. Thomas Verstraeten tehtud uuringut thimerosaali ja autismi seostest (SIIN). Tegu on tööga, mille tellis CDC, kuid keelas selle avalikustamise. Uuring leidis olulise autismi suurenemise riski lastel, kellele süstiti vaktsiinidega Thimerosaali nende kolmandal elukuul. Töö autor võeti pärast seda uuringut tööle ravimifirmasse GSK , sundides teda niimoodi vaikima.

 

Pärast Simpsonwoodi kohtumist võeti thimerosaal küll lastevaktsiinidest välja, kuid tegelikke põhjuseid avalikkusele ei räägitud. Selle asemel üllitasid ravimifirmad ja osad teadlased hulga teadustöid, milles väideti, et thimerosaal on täiesti ohutu.  Kohtumise protokoll ja uuring salastati.

Neli aastat hiljem saatis kongressman Dave Weldon, kes oli kursis Simpsonwoodi kohtumise sisuga, CDC-le kirja, milles ta polnud rahul CDC poolt teostava   järelvalvega, viitas andmetega manipuleerimisele ning nõudis sõltumatuid uuringuid. Loe kirja SIIN.

2004 aastal kirjutas neurokirurg dr. Russell Blaylock toimunust kokkuvõtva artikli, mida saad lugeda SIIT.

 

Salastatud Puerto Rico kohtumine

alumiiniumi kahjulikkusest

11.05.2000 kuu aega enne Simpsonwoodi kohtumist toimus Puerto Rico kohtumine alumiiniumist vaktsiinides, mille 429 lk kohtumise protokoll on siin: OSA1 ja OSA2 Protokollist on näha kuidas muuhulgas arutletakse alumiiniumi kahjuliku (sh geene kahjustava) mõju üle  ning püütakse leida õigustusi kuidas avalikkuse eest seda varjata. Arutletakse, et keegi ei tea kuidas tekkis alumiiniumi ohutusnorm 0,85 mg ühe doosi kohta (lk 65) kuigi kohalolijad käisid läbi terve hulga dokumente ja ajalugu.

 

Seega elavhõbeda asendamisel alumiiniumiga 2000-tel juba teati, et ka alumiinium ei ole ohutu ning mille kahjustused võivad avalduda veel aastaid hiljem (lk 14-15).

Sõna-sõnalised väljavõtted sellest pikast dokumendist leiad SIIT.

 

   

KOHTUASJAD,

milles kohus tunnistab autismi ja vaktsiini seost:

USA Ülemkohtu otsus Hannah Bruesewitz juhtumis, mis sätestab, et vaktsiinid on "vältimatult ebaturvalised" (Unavoidably Unsafe)

http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf

Hannah Brusewitz kohtuasi DTP vakstiini kahjustusest

 https://www.law.cornell.edu/supct/cert/09-152

 

USA Föderaalkohtu otsus 13.12.2013 RYAN B. MOJABI juhtumis. Pärast 19.12.2003 manustatud MMR vaktsiini sai Ryan sai tõsise ja invaliidistava ajuvigastuse, mis on kirjeldatud kui autismi spektrihäire (ASD) ja vaktsiinikahjustuste tabelis nimetatud kui ensefalopaatia. 

Kohus mõistis kannatanule välja $969,474.91 dollarit kahjutasu saamatajäänud töötasu eest, $202,040.17 dollarit valu ja kannatuste eest, $119,302.00 dollarit toetavate teenuste kulude eest esimesel aastal, $20,000.00 dollarit tagastamatute ravikulude ja $480.34 õigusabi kulude eest. Lisaks sellele nõudis kohus ravimifirmalt välja summa elukindlustuse annuiteedilepingu ostmiseks.

http://www.uscfc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions/CAMPBELL-SMITH.MOJABI-PROFFER.12.13.2012.pdf

 

USA Föderaalkohtu otsus 30.07.2008 Benjamin Zelleri juhtumis. Kohus otsustas asja Zellerite kasuks. Otsuse järeldustes (lk 26-27) on öeldud: " Kohus tegi kindlaks, et Benjamin ei oleks kogenud krambihooge, ägedat entsefalopaatiat ja neuroloogilise arengu märkimisväärset halvenemist, juhul, kui MMR-i vaktsiini ei oleks manustatud. ... Kohus järeldab, et vaidlusalune vaktsineerimine oli käsitletud kahju faktiline põhjus."

http://www.uscfc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions/ABELL.ZELLER073008.pdf

USA Föderaalkohtu otsus 21.09.2015 perekond WRIGHT lapse juhtumis.

https://ecf.cofc.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2012vv0423-91-0

USA Föderaalkohtu otsus 21.09.2015 maksta hüvitust LISA ERICSON lapse surmajuhtumis.

https://ecf.cofc.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2010vv0103-145-0

83 juristide poolt läbivaadatud juhtumit 

http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1681&context=pelr

Vaktsiinikahjusid käsitlevad juristid 

http://www.mctlawyers.com/vaccine-injury/cases/

ARTIKLID

Rahvusvahelised teadlased on leidnud autismi põhjuse. Mida teevad ameeriklased?

5 teadustöö analüüs

International scientists have found autism's cause. What will Americans do?

J.B. Handley April 2, 2018

https://jbhandleyblog.com/home/2018/4/1/international2018

Lingid töödele, milles vaktsiinide ja autismi omavaheline (põhjuslik) seos on ilmne:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013417300417

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995277

https://jbhandleyblog.com/home/2018/4/1/international2018

http://omsj.org/reports/tomljenovic%202011.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099159

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27893896

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26103708/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26103708/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535

https://doi.org/10.5897/JPHE2014.0649

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26082187

https://www.hindawi.com/journals/jt/2013/801517/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16338635

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3878266/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995277

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25377033

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454560

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106436

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774468/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697751/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21299355

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907498

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339848

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17674242 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993250

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15780490

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12933322

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16870260

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19043938

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12142947

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675092

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198681

bottom of page